Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.05.2014 12:51 Wykaz miejsc zagospodarowania odpadów oraz osiagniętych poziomach recyklingu...
20.09.2013 11:00 Wykaz miejsca zagospodarowania odpadów oraz osiagniętych poziomach recyklingu...
30.08.2013 12:54 WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH i WYKREŚLONYCH Z REJESTRU DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY BRZEG DOLNY
13.02.2013 11:44 Uchwała nr XXIII/168/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
13.02.2013 10:32 Uchwała nr XXIII/169/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.02.2013 10:44 Uchwała nr XXIII/170/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług, świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
13.02.2013 11:33 Uchwała nr XXIII/171/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
13.02.2013 10:44 Uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przesiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
13.02.2013 10:44 Uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg Dolny

poprzednia 1 2 3