Wpis do rejestru wyborców

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Brzeg Dolny

ul. Kolejowa 29

56-120 Brzeg Dolny

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

Oficyna Pałacowa

Wejście C

Pokój 15

Tel: 71 319- 51- 17 wew. 141

       71 319 -54- 64

 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • wyborcy stale zamieszkali w gminie Brzeg Dolny bez zameldowania na pobyt stały
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający w gminie Brzeg Dolny
  • wyborcy stale zamieszkali w gminie Brzeg Dolny pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały w gminie Brzeg Dolny

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 7:30-17:00

Wtorek- Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30-14:00

Opłaty:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Brzegu Dolnego, w terminie 3 dni od dnia doręczenia

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)

 

 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wpis do rejestru wyborców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:Irena Derejczyk
Data na dokumencie:15.09.2015
Data publikacji:10.02.2010 11:55