Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Brzeg Dolny

ul. Kolejowa 29

56-120 Brzeg Dolny

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

Oficyna Pałacowa

Wejście C

Pokój 15

Tel: 71 319- 51- 17 wew. 141

       71 319 -54- 64

 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:


Osoba zobowiązana do wymeldowania się.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 7:30-17:00

Wtorek- Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30-14:00

Uwagi:
Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

  • w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
  • Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Powyższe zasady dotyczą również cudzoziemców.

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego). Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub paszportu.

Opłaty:
Czynność zameldowania jest bezpłatna.

opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłata na konto bakowe nr 95958310220100013020010016, Bank Spółdzielczy, ul. Kolejowa 8, 56-120 Brzeg Dolny, odział Brzeg Dolny

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)

 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • formularz „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”
  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:Irena Derejczyk
Data na dokumencie:11.09.2015
Data publikacji:10.02.2010 13:57