Zameldowanie na pobyt stały

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Brzeg Dolny

ul. Kolejowa 29

56-120 Brzeg Dolny

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

Oficyna Pałacowa

Wejście C

Pokój 15

Tel: 71 319- 51- 17 wew. 141

       71 319 -54- 64

 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 7:30- 17:00

Wtorek- Piątek 7:30- 15:30

Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Opłaty:
Czynność zameldowania jest bezpłatna.

opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłata na konto bakowe nr 95958310220100013020010016, Bank Spółdzielczy, ul. Kolejowa 8, 56-120 Brzeg Dolny, odział Brzeg Dolny

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)

 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: akt notarialny, umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie na pobyt stały
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:Irena Derejczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.02.2010 13:55