Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Brzeg Dolny

ul. Kolejowa 29

56-120 Brzeg Dolny

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

Oficyna Pałacowa

Wejście C

Pokój 15

Tel: 71 319- 51- 17 wew. 141

       71 319 -54- 64

 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 7:30-17:00

Wtorek- Czwartek 7:30-15:30

Piątek - 7:30-14:00

Opłaty:

 • za wydanie decyzji administracyjnej -10 zł
 • za pełnomocnictwo gdy strona działa przez pełnomocnika - 17 zł
 • za wydanie kserokopii dokumentów (potwierdzenie zgodności z oryginałem) - 5 zł/strona

Opłata na konto bakowe nr 95958310220100013020010016, Bank Spółdzielczy, ul. Kolejowa 8, 56-120 Brzeg Dolny, odział Brzeg Dolny

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Przeprowadzenie postępowania administracyjnego i wydanie decyzji administracyjnej odbywa się zgodnie z terminami określonymi w KPA – zwykle do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji administracyjnej wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji – za pośrednictwem organu I instancji.

 

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267)

 

 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • podanie
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
 • prawomocne orzeczenie sądu (w razie konieczności)
 • wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za  pełnomocnictwo jeśli strona działa przez pełnomocnika

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie (wymeldowanie) decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:Irena Derejczyk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.09.2015 10:30