Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urząd Miejski Brzeg Dolny

ul. Kolejowa 29

56-120 Brzeg Dolny

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat ds. Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

Oficyna Pałacowa

Wejście C

Pokój 15

Tel: 71 319- 51- 13 wew. 141

       71 319 -54- 64

 Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:


Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

 

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 7:30-17:00

Wtorek- Czwartek 7:30-15:30

Piątek 7:30-14:00

Uwagi:
Zameldowania się można dopełnić przez pełnomocnika, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Przy zameldowaniu na pobyt stały cudzoziemca wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu/zezwolenia z Urzędu Wojewódzkiego (dla mieszkańców Wrocławia  - z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1)

Opłaty:
Czynność zameldowania jest bezpłatna.

opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłata na konto bakowe nr 95958310220100013020010016, Bank Spółdzielczy, ul. Kolejowa 8, 56-120 Brzeg Dolny, odział Brzeg Dolny

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)

 Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu
  • ponadto:
  • cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w RP, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.
  • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:Irena Derejczyk
Data na dokumencie:11.09.2015
Data publikacji:05.02.2010 13:03