Informacja o naborze ławników na kadencję 2020-2023

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym

dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Wołowie, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu zwrócił się do Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z prośbą
o dokonanie naboru kandydatów na ławników.

Kolegium Sądu Okręgowego we Wrocławiu ustaliło, że niezbędna liczba ławników
z gminy Brzeg Dolny na kadencję 2020-2023 do rozpoznawania spraw rodzinnych
w Sądzie Rejonowym w Wołowie wynosi 4 osoby.

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

 Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy  - wzór listy poparcia dostępny na stronie www.bip.brzegdolny.pl  (zakładka Wybory/Wybory ławników/Informacja o naborze ławników na kadencję 2020-2023).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa
w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art.162
§7 i §8 usp).

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art.162 §7a usp)

 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku

 

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym (budynek DOK, I piętro)
od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, a w każdy poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00.


Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego – www.bip.brzegdolny.pl  (zakładka Wybory/Wybory ławników/ Informacja o naborze ławników na kadencję 2020-2023) oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacje związane z wyborem ławników udzielane są w Urzędzie Gminy w Biurze Rady Miejskiej – budynek główny (DOK, I piętro)  pok. 7, tel. 71 319 51 17, wew. 254.

 

                                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                          (-) Andrzej Lech

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.2019, poz. 52 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o naborze ławników na kadencję 2020-2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Katarzyna Jabłońska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.05.2019 14:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż