Raport o stanie gminy

I n f o r m a c j a
o zasadach zgłaszania się mieszkańców do udziału
w debacie nad raportem o stanie gminy za 2018 rok

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy.  Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Sesja, na której będzie przedstawiony raport odbędzie się 23 maja 2019 r.

Rada rozpatruje raport podczas Sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady
Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi (tzw. sesja
absolutoryjna). Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. Sesja, na której odbędzie się debata zaplanowana jest na czerwiec 2019 r.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (w gminie do 20 000 mieszkańców).

Zgłoszenie mieszkańców do udziału w debacie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Dzień ten przypada na 22 maja 2019 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Biurze Rady Miejskiej (budynek główny, I piętro, pokój 7) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 22 maja 2019 r. nie będą rozpatrywane. Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Ewa Wojtasiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.05.2019 09:58