Zawiadomienie Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 14 stycznia 2019r.o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”

Zawiadomienie

Burmistrza Brzegu Dolnego

z dnia 14 stycznia 2019r.

  o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

        Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008r  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz.2081)  Burmistrz Brzegu Dolnego podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”

 

  1. Decyzja nr 5/2018 znak OŚ:6220.8-6.2018 z dnia 14.01.2019r. wydana została dla inwestora Zarząd Dróg Powiatowych z Wołowie
  2. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i opiniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny – Wydział Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej pok.122 w godzinach urzędowania.
  3. Przedmiotowe zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym bip.brzegdolny.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 14 stycznia 2019r.o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D Godzięcin – granica Powiatu”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Agnieszka Piasecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.01.2019 15:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż