Ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" o naborze otwartym na stanowiska pracownicze: 1) animatora d/s przygotowywania projektów, 2) specjalisty d/s kadrowych i rozliczeniowych, 3) specjalisty d/s promocji, informacji i rozwoju

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

OGŁASZA NABÓR OTWARTY NA STANOWISKO

 

 

ANIMATOR DO SPRAW PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW

W PEŁNYM WYMIARZE CZESU PRACY

 

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 

1)      Wykształcenie średnie lub wyższe.

2)      Staż pracy: minimum 2 lata pracy w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat).

3)      Doświadczenie w pracy z społecznością lokalną.

4)      Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczaniu.

5)      Doświadczenie w zakresie realizacji projektów.

6)      Znajomość aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD.

7)      Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów księgowych oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

8)      Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD.

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 

1)      Wykształcenie średnie lub wyższe inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków.

2)      Znajomość języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski).

3)      Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013.

4)      Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia.

5)      Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

 Zakres obowiązków:

 

1)      wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa),

2)      realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych   Lokalną Strategią Rozwoju,

3)      aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju,

4)      pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,

5)      pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów,

6)      organizowanie i prowadzenie zespołów roboczych do projektów,

7)      przygotowywanie opinii o projektach składanych w ramach ogłoszonych naborów wniosków,

8)      przygotowywanie raportów dotyczących realizacji projektów,

9)      planowanie i koordynację przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach Działania4.3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tj. nabywanie umiejętności i aktywizacja),

10)  planowanie i koordynację projektów współpracy realizowanych w ramach Działania 4.2      Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

11)  przygotowywanie sprawozdań i rozliczanie ww. projektów,

12)  realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2009r., osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres Stowarzyszenia podany poniżej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Animator ds. przygotowania projektów.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”

ul. Plac Kopernika 6

59-230 Prochowice

 

Każdy z kandydatów spełniających wymogi zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

OGŁASZA NABÓR OTWARTY NA STANOWISKO

 

 

SPECJALISTA DO SPRAW KADROWYCH I ROZLICZENIOWYCH

W PEŁNYM WYMIARZE CZESU PRACY

 

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 

1)       Wykształcenie ekonomiczne średnie lub wyższe.

2)       Staż pracy: minimum 1 rok pracy w księgowości lub w podobnym zakresie w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat).

3)       Znajomość aktów prawnych związanych z finansami i rachunkowością.

4)       Znajomość aktów prawnych: prawo o stowarzyszeniach, ustawy o organizacji pożytku publicznego i wolontariacie, ustawa o fundacjach, ustaw i rozporządzeń dotyczących PROW i LGD.

5)     Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów księgowych oraz edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych.

 

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 

1)       Wykształcenie średnie lub wyższe administracyjne lub inne o profilu zbliżonym do zakresu obowiązków.

2)       Doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów i ich rozliczaniu.

3)       Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich.

4)       Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013.

5)       Doświadczenie w pracy administracyjno – biurowej.

6)       Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia.

7)      Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

 

Zakres obowiązków:

1)       wsparcie prowadzenia rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

2)       wykonywanie obowiązków sprawozdawczych  ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,

3)       tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,

4)       należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

5)       bieżące, prawidłowe prowadzenie dokumentacji księgowej z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,

6)       przygotowywanie dokumentów do prawidłowej rejestracji operacji gospodarczych i finansowych,

7)       analiza dokumentów finansowych,

8)       sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych,

9)       wsparcie w zakresie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,

10)   wsparcie w sporządzaniu w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,

11)   udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organa kontrolne,

12)   prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

13)   prowadzenie kartotek wynagrodzeń,

14)   sporządzanie list płac,

15)   regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,

16)   prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,

17)   wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,

18)   regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,

19)   odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,

20)   wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,

21)   wystawianie rachunków,

22)   prowadzenie dokumentacji składek członkowskich,

23)   prowadzenie rachunku bankowego,

24)   prowadzenie spraw kadrowych,

25)   opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,

26)   czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

27)   wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,

28)   realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,

29)   prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

30)   prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

31)   prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,

32)   sporządzanie  pism,  wniosków  i  podań  związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

33)   realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

 

 

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2009r., osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres Stowarzyszenia podany poniżej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Specjalista ds. kadrowych i rozliczeniowych.

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”

ul. Plac Kopernika 6

59-230 Prochowice

 

Każdy z kandydatów spełniających wymogi zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

„KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

OGŁASZA NABÓR OTWARTY NA STANOWISKO

 

 

 

SPECJALISTA DO SPRAW PROMOCJI, INFORMACJI I ROZWOJU

W PEŁNYM WYMIARZE CZESU PRACY

 

 

 

 

Wymagane kwalifikacje i doświadczenia zawodowe:

 

1)       Wykształcenie średnie lub wyższe;

2)       Ukończone kursy z zakresu prowadzenia i organizacji szkoleń, kursy trenerskie,

3)       Podstawy znajomości aktów prawnych związanych z realizacją LSR i działalnością LGD,

4)       Biegła znajomość obsługi komputera w szczególności programów edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, programów do obsługi grafiki oraz komunikatorów i Internetu.

 

 

 

Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 

1)       Staż pracy, przy reklamie i promocji,

2)       Doświadczenie przy współpracy z mediami lub w mediach,

3)       Znajomość języka obcego (angielski, francuski lub niemiecki),

4)       Staż pracy  w organizacjach pozarządowych (staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat),

5)       Doświadczenie w zakresie realizacji projektów na terenach wiejskich;

6)       Znajomość zagadnień związanych z PROW 2007-2013,

7)       Komunikatywność, kreatywność, umiejętność logicznego myślenia,

1)       Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.

 

 

Zakres obowiązków:

1)       organizacje szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników biura,

2)       organizacje szkoleń dla beneficjentów LGD,

3)       nadzór nad realizacją strategii promocyjnej projektów,

4)       przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów,

5)       współpraca z mediami,

6)       prowadzenie promocji Stowarzyszenia,

7)       organizowanie spotkań i konferencji,

8)       redagowanie notatek prasowych,

9)       redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia

10)   zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych,

11)   dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych oraz informacyjnych,

12)   prowadzenie działalności wydawniczej,

13)   wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych,

14)   rekrutacja beneficjentów do projektów,

15)   realizacja projektów Stowarzyszenia,

16)   obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i postulatów składanych przez mieszkańców dotyczące wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,

17)   ) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań osi 3 objętych Lokalną Strategią Rozwoju,

18)   realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura (kierownika I szczebla) i Specjalistę ds. administracyjnych (kierownika II szczebla).

 

 

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2009r., osobiście w siedzibie Stowarzyszenia lub pocztą na adres Stowarzyszenia podany poniżej, w zamkniętych kopertach z dopiskiem dot. naboru na stanowisko Specjalista ds. promocji, informacji i rozwoju.

 

W przypadku przesyłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

„Kraina Łęgów Odrzańskich”

ul. Plac Kopernika 6

59-230 Prochowice

 

 

Każdy z kandydatów spełniających wymogi zostanie poinformowany o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" o naborze otwartym na stanowiska pracownicze: 1) animatora d/s przygotowywania projektów, 2) specjalisty d/s kadrowych i rozliczeniowych, 3) specjalisty d/s promocji, informacji i rozwoju
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Brzegu Dolnym
Informację opublikował:Barbara Moszczyńska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:10.06.2009
Data publikacji:10.06.2009 15:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż